Pagina de start
Curriculum Vitae
Galerie foto
Impresii oameni de cultura
Aparitii TV
Carti citite
Documentare vizionate
Articole in presa si opinii
Acte de caritate si mecenat
Scrisori primite - Pelerinaj Israel
Agentia Marshal Turism
Agentia Marshal Turism
 
Hotel Marshal Garden
Hotel Marshal Garden 5 stele Bucuresti
 

   
Proiectul de lege "Titlurile Naţionale"  
   
TITLURILE NAŢIONALE
- expunere de motive –

Patrimoniul istoric şi cultural

Cultura şi civilizaţia sunt valori fundamentale care fac parte din patrimoniul istoric al oricãrei naţiuni şi ele reprezintã actul de identitate ce-i legitimeazã existenţa în marea familie a popoarelor lumii.
România este una dintre ţãrile europene cele mai importante în plan spiritual, graţie strãlucitului ei patrimoniu tradiţional, de civilizaţie şi de culturã, patrimoniu atestat prin edificii memorabile, prin lucrãri ştiinţifice originale şi prin mãrturii documentare incontestabile, ilustrându-i contribuţia secularã la zestrea Umanitãţii.
Aceastã zestre valoroasã a trecutului nostru creator este indiscutabilã şi se cuvine nu numai conservatã şi preţuitã, ci şi sporitã de eforturile creatoare ale contemporanilor.
Ţelul acestor eforturi este, aşadar, continuitatea demersului de recunoaştere, dezvoltarea permanentã a potenţialului creator românesc, datoria moralã de a-l integra în concertul valorilor mondiale, fãcându-l cunoscut, cu specificul propriu, ca o componentã de prestigiu, indiscutabilã, a unei lumi a structurilor democratice.
Pentru a transforma acest deziderat în demers obiectiv este necesarã nu numai preocuparea constantã, ci şi implicarea nemijlocitã a Statului în sprijinirea moralã şi materialã a celor mai valoroşi reprezentanţi din domeniile de activitate vizate.
Instituirea Titlurilor Naţionale – împãrţite pe categorii şi ierarhizate, prevãzute cu scutiri de impozite şi cu alte facilitãţi – constituie o mãsurã deosebit de semnificativã, demonstrând grija autoritãţilor (Preşedinţie şi Guvern) privind aceastã acţiune de promovare a personalitãţilor şi de stimulare a creatorilor de valori la nivel naţional, prin sprijinirea financiarã a acestora.

L E G E privind instituirea Titlurilor Naţionale

TITLURILE NAŢIONALE
- proiect de Lege -

Parlamentul României adoptã prezenta Lege:

Art.1. Legea privind învestirea oficialã cu TITLURI NAŢIONALE a celor mai valoroşi reprezentanţi la nivel naţional din diferite domenii de activitate.

Art. 2. Se instituie trei TITLURI NAŢIONALE, dupã cum urmeazã:
1. Titlul Naţional de SENIOR al: culturii, ştiinţei, sportului şi mass-media (câte 250 de locuri/an)
2. Titlul Naţional de MAESTRU NAŢIONAL al: culturii, ştiinţei, sportului şi mass-media (câte 900 de locuri/an)
3. Titlul Naţional de MAGISTRU EMERIT PENTRU MANAGEMENT în: culturã, ştiinţã, sport şi mass-media (câte 350 de locuri/an) (Anexa 1).

Art. 3./1. Pentru Titlul Naţional de SENIOR al: culturii, ştiinţei, sportului şi mass-media învestitura va fi exercitatã de Preşedintele României.
Art. 3./2. Deţinãtoarei/deţinãtorului Titlului Naţional de SENIOR al: culturii, ştiinţei, sportului şi mass-media îi sunt conferite urmãtoarele drepturi pe viaţã:
a. scutire de impozit la salariu şi/sau la pensie;
b. scutire de impozit pe venitul global anual;
c. beneficierea de indexãrile legale şi de corelãrile cu sporurile la salariu şi/sau la pensie.

Art. 4./1. Prerogativa învestiturii cu Titlul Naţional de MAESTRU NAŢIONAL al: culturii, ştiinţei, sportului şi mass-media îi aparţine Primului-Ministru al Guvernului României.

Art. 4./2. Deţinãtoarei/deţinãtorului Titlului Naţional de MAESTRU NAŢIONAL al: culturii, ştiinţei, sportului şi mass-media îi sunt conferite urmãtoarele drepturi pe viaţã:
a. scutire de impozit la salariu şi/sau la pensie
b. indexãrile legale şi corelãrile cu sporurile la salariu şi/sau la pensie.

Art. 5./1. Prerogativa învestiturii cu Titlul Naţional de MAGISTRU EMERIT PENTRU MANAGEMENT în: culturã, ştiinţã, sport şi mass-media le aparţine miniştrilor de resort.

Art. 5./2. Deţinãtoarei/deţinãtorului Titlului Naţional de MAGISTRU EMERIT PENTRU MANAGEMENT în: culturã, ştiinţã, sport şi mass-media îi este conferit prin Lege dreptul pe viaţã de:
a. scutire de impozit la salariu şi/sau la pensie.


Art. 6. Învestiturile - pentru cele trei Titluri Naţionale - se vor face anual, în luna decembrie, înaintea Sãrbãtorii Crãciunului.

Art. 7. Pentru fiecare din cele trei Titluri Naţionale se emite un brevet: Prezidenţial, Guvernamental, şi, respectiv, Ministerial care va permite purtarea la rever a unei insigne.

Art. 8. Ansamblul de însemne grafice şi plastice va fi distinctiv pentru fiecare Titlu (Anexa 2).

Art. 9. TITLURILE NAŢIONALE se conferã astfel:
a. Brevet. Preşedintele României conferã Titlul Naţional de SENIOR al: culturii, ştiinţei, sportului şi mass-media
Doamnei/Domnului ................................................................
pentru *)...................................................................................
*)precizarea motivaţiei pentru care se decerneazã TITLUL NAŢIONAL

b. Brevet. Primul-Ministru al Guvernului României conferã Titlul Naţional de MAESTRU NAŢIONAL al: culturii, ştiinţei, sportului şi mass-media
Doamnei/Domnului.................................................................
pentru *)..................................................................................
*)precizarea motivaţiei pentru care se decerneazã TITLUL NAŢIONAL

c. Brevet. Ministrul de resort conferã Titlul Naţional de MAGISTRU EMERIT PENTRU MANAGEMENT în: culturã, ştiinţã, sport şi mass-media
Doamnei/Domnului.................................................................
pentru *)..................................................................................
*)precizarea motivaþiei pentru care se decerneazã TITLUL NAŢIONAL

Art. 10. Acordarea de Titluri Naţionale se face în conformitate cu normele metodologice, respectiv criteriile-grilã de aplicare a Legii, elaborate de ministerele de resort şi de Uniunile de Creaţie şi aprobate prin hotãrâre de Guvern, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei Legi.

Art. 11. Academicienii vor obţine din oficiu Titlul Naţional de SENIOR al: culturii, ştiinţei, sportului şi mass-media, cu precizarea cã, în acest caz, grila de acordare a acestui titlu este aceeaşi cu cea care a permis accederea la titlul de academician.

Art. 12. În temeiul prezentei Legi, Preşedinţia României, Guvernul României şi Ministerele de resort vor înfiinţa, fiecare, subcomisii speciale care vor colecta nominalizãrile privind acordarea de Titluri Naţionale.
Aceste subcomisii vor înainta nominalizãrile Comisiei Tehnice Naţionale de aplicare a Legii în temeiul Regulamentului de Funcţionare al acesteia (Anexa 3).

Art. 13. Învestitura cu Titlul Naţional nu este condiţionatã de deţinerea altor distincţii, nici de obţinerea anterioarã şi/sau ulterioarã de alte titluri, decoraţii, etc. De asemenea, nu sînt restricţii de vârstã pentru nici un nominalizat.

Art. 14. Titlul Naţional va putea fi retras de cel care îl conferã, acelui titular care devine nedemn de a-l avea şi de a-l folosi.

Art. 15. Prezenta Lege intrã în vigoare de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial.

A N E X A 1

POZ. 1: CATEGORIILE TITLURILOR NAŢIONALE:

CATEGORIA I-a CATEGORIA a II-a CATEGORIA a III-a
SENIOR al: MAESTRU NAŢIONAL al: MAGISTRU EMERIT PENTRU MANAGEMENT în:
culturii 100 de locuri/an culturii 450 de locuri/an culturã 150 de locuri/an
ştiinţei 75 de locuri/an ştiinţei 350 de locuri/an ştiinţã 150 de locuir/an
sportului 50 de locuri/an sportului 50 de locuri/an sport 50 de locuri/an
mass-media 25 de locuri/an mass-media 50 de locuri/an mass-media -
Decerneazã:
Preşedinţia României
Preşedintele României
Decerneazã:
Guvernul României
Primul - Ministru
Decerneazã:
Ministerul de resort
Ministrul de resort

POZ.2 : DOMENIILE pentru acordarea TITLURILOR NAŢIONALE:

(Notã : Acordarea TITLURILOR NAŢIONALE se va face în conformitate cu specificaţiile structurate pe genuri, subgenuri şi ramuri specifice de activitate aşa cum sunt prevãzute în Addenda prezentei Legi.)

 

CULTURÃ ŞTIINŢÃ SPORT MASS-MEDIA
LITERATURÃ ARTE
- poezie - teatru,
cinematografie,
artã fotograficã
- învãţãmânt/
cercetare
- sportivi - radio-uri
centrale şi locale
- prozã - plastice: picturã,
sculpturã, graficã,
design
- informaticã - arbitri - televiziuni
centrale şi locale
- piese de teatru (clasice, de televiziune, radiofonice) - arhitecturã
- scenografie
- medicinã - antrenori - ziare / reviste
centrale şi locale
- literaturã pentru
copii şi pentru
tineret
- muzicã: compozitori, dirijori; interpreţi: vocali, instrumentali - politice,
economice
- ziarişti şi
comentatori
sportivi
 
- publicisticã, traduceri - coregrafie:
coregrafi, balerini,
dansatori
- umaniste (filozofie, filologie, lingvisticã, etc.)    
- literatura în limbile
minoritãţilor
  - titluri academice,
- activitate
academicã
   
- management - management - management - management - managementA N E X A 2
ÎNSEMNELE TITLURILOR

La învestirea cu unul din cele trei TITLURI NAŢIONALE, deţinãtorului Titlului respectiv i se vor înmâna urmãtoarele însemne: o insignã, o plachetã şi un brevet.

Descrierea insemnelor distinctive pentru fiecare Titlu Naţional în parte:
I. Pentru Titlul Naţional de SENIOR:
1. insigna va fi confecţionatã din argint aurit. Forma insignei este ovalã, cu dimensiuni de 15/11 mm, cu bordura uşor înãlţatã, având în centru litera „S”, redatã în relief;
2. placheta va fi confecţionatã din argint aurit şi va fi oferitã în cutie îmbrãcatã în catifea roşie, bordatã cu auriu. Forma plachetei este circularã, cu un diametru de 70 mm, cu bordura uşor înãlţatã. Pe avers va fi redatã, central, stema României şi, scris circular, „PREŞEDINŢIA ROMÂNIEI”, totul în relief. Pe revers, semicircular, jos, vor fi redate în relief douã ramuri de lauri încrucişate, iar semicircular, în partea superioarã se va scrie în relief „SENIOR”, centrul plachetei fiind ocupat de un cartuş în relief pe care va fi gravat numele posesorului.
3. brevetul - este diploma care va avea un chenar de lauri aurii în relief, pe fond galben auriu patinat; în interiorul chenarului, centrat, în partea superioarã va fi Stema României; textul brevetului va fi scris un rând sub altul, în culoare roşie, bordatã cu auriu, astfel: Preşedinţia României; Preşedintele României (numele şi prenumele); conferã Titlul Naţional de SENIOR al (domeniul); doamnei/domnului (numele şi prenumele); pentru (precizarea motivaţiei). În partea de jos, în stânga, vor fi trecute: seria, numãrul de ordine şi data, iar în dreapta, semnãtura şi sigiliul prezidenţial. Brevetul se va rula, va fi prins cu o panglicã tricolorã şi va fi oferit titularului într-un etui din catifea roşie, bordat cu auriu.

II. Pentru Titlul Naţional de MAESTRU NAŢIONAL:
1. insigna va fi confecţionatã din argint. Forma insignei este ovalã, cu dimensiuni de 15/11 mm, cu bordura uşor înãlţatã, având în centru sigla „MN”, redatã în relief;
2. placheta va fi confecţionatã din argint şi va fi oferitã în cutie îmbrãcatã în catifea galbenã bordatã cu auriu. Forma plachetei este circularã, cu un diametru de 60 mm, cu bordura uşor înãlţatã. Pe avers va fi redatã, central, stema României şi, scris circular, „GUVERNUL ROMÂNIEI”, totul în relief. Pe revers, semicircular, jos, va fi redatã în relief o ramurã de laur, iar semicircular, în partea superioarã se va scrie în relief „MAESTRU NAŢIONAL”, centrul plachetei fiind ocupat de un cartuş în relief pe care va fi gravat numele posesorului.
3. brevetul - este diploma care va avea un chenar de lauri aurii în relief, pe fond galben auriu patinat; în interiorul chenarului, centrat, în partea superioarã va fi Stema României; textul brevetului va fi scris un rând sub altul, în culoare galbenã, bordatã cu auriu, astfel: Guvernul României; Primul-Ministru al României (numele şi prenumele); conferã Titlul Naţional de MAESTRU NAŢIONAL al (domeniul); doamnei/domnului (numele şi prenumele); pentru (precizarea motivaţiei). În partea de jos, în stânga, vor fi trecute: seria, numãrul de ordine şi data, iar în dreapta, semnãtura şi sigiliul/parafa/ştampila. Brevetul se va rula, va fi prins cu o panglicã tricolorã şi va fi oferit titularului într-un etui din catifea galbenã, bordat cu auriu.

III. Pentru Titlul Naţional de MAGISTRU EMERIT PENTRU MANAGEMENT:
1. insigna va fi confecţionatã din alamã. Forma insignei este ovalã, cu dimensiuni de 15/11 mm, cu bordura uşor înãlţatã, având în centru sigla „ME”, redatã în relief;
2. placheta va fi confecţionatã din alamã şi va fi oferitã în cutie îmbrãcatã în catifea albastrã bordatã cu auriu. Forma plachetei este circularã, cu un diametru de 50 mm, cu bordura uşor înãlţatã. Pe avers va fi redatã, central, stema României şi, scris circular, „MINISTERUL (DE RESORT)” care conferã Titlul, totul în relief. Pe revers, semicircular, jos, va fi redatã în relief o ramurã de laur, iar semicircular, în partea superioarã se va scrie în relief „MAGISTRU EMERIT PENTRU MANAGEMENT”, centrul plachetei fiind ocupat de un cartuş în relief pe care va fi gravat numele posesorului.
3. brevetul - este diploma care va avea un chenar de lauri aurii în relief, pe fond galben auriu patinat; în interiorul chenarului, centrat, în partea superioarã va fi Stema României; textul brevetului va fi scris un rând sub altul, în culoare albastrã, bordatã cu auriu, astfel: Ministerul (de resort); Ministrul (de resort) (numele şi prenumele); conferã Titlul Naţional de MAGISTRU EMERIT PENTRU MANAGEMENT al (domeniul); doamnei/domnului (numele şi prenumele); pentru (precizarea motivaţiei). În partea de jos, în stânga, vor fi trecute: seria, numãrul de ordine şi data, iar în dreapta, semnãtura şi sigiliul/parafa/ştampila. Brevetul se va rula, va fi prins cu o panglicã tricolorã şi va fi oferit titularului într-un etui din catifea albastrã, bordat cu auriu.

Pentru toate cele trei Titluri Naţionale, muchiile plachetelor vor fi poansonate cu titlul metalului şi va fi gravat un numãr de ordine al categoriei respective, corespunzãtor cu numãrul aflat pe brevetul deţinãtoarei/deţinãtorului Titlului.

A N E X A 3

P R O I E C T

REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE AL COMISIEI TEHNICE NAŢIONALE DE APLICARE A LEGII TITLURI NAŢIONALE


CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Se înfiinţeazã în baza Legii TITLURI NAŢIONALE Comisia
Tehnicã Naţionalã de Aplicare a Legii, având urmãtoarea componenţã:
Preşedinte:
1) Preşedintele Comisiei de Culturã, Culte, Artã şi Mijloace de Informare în Masã a Senatului

Vicepreşedinţi:
2) Preşedintele Academiei Române
3) Preşedintele Comisiei de Culturã, Culte, Artã şi Mijloace de Informare în Masã a Camerei Deputaţilor

Secretarul Comisiei:
4) Secretarul General al Guvernului

Membrii Comisiei:
5) Ministrul Culturii şi al Cultelor
6) Ministrul Educaţiei şi al Cercetãrii
7) Ministrul Sãnãtãţii şi al Familiei
8) Ministrul Tineretului şi al Sportului
9) Preşedintele ANUC
10) Preşedintele Uniunii Ziariştilor Profesionişti
11) Preşedintele Societãţii Române de Televiziune
12) Preşedintele Societãţii Române de Radiodifuziune
13) Reprezentantul Colegiilor, Asociaţiilor şi Uniunilor Profesionale, altele decât cele membre ale ANUC

Art.2. Comisia Tehnicã Naţionalã are ca obiect de activitate colectarea nominalizãrilor de la subcomisiile din ministerele de resort, uniuni/colegii/ asociaţii/organisme profesionale pentru personalitãţile din domeniile de activitate vizate de Lege, în vederea învestirii acestora cu Titluri Naţionale.

Art.3. În prima sa şedinţã de lucru - Comisia Tehnicã Naţionalã - numeşte Secretariatul Comisiei care este asigurat de:
1) un consilier juridic - Preşedinte
2) un expert - Membru
3) un referent - Membru
4) o secretarã - Secretar

CAPITOLUL II
ŞEDINŢELE COMISIEI


Art.4. Comisia Tehnicã Naţionalã de Aplicare a Legii TITLURILE NAŢIONALE îşi desfãşoarã lucrãrile sub auspiciile Preşedintelui Comisiei de Culturã, Culte, Artã şi Mijloace de Informare în Masã a Senatului. În lipsa acestuia, lucrãrile Comisiei sunt conduse de unul din cei doi vicepreşedinţi şi/sau de secretarul Comisiei.

Art.5. Dacã unul din membrii Comisiei nu poate participa direct la şedinţa în plen, acesta va prezenta în scris Comisiei punctul sãu de vedere.

Art.6. Procesele-verbale ale şedinţelor în plen ale Comisiei Tehnice Naţionale sunt consemnate de secretariat în registrul special de lucru al şedinţelor.

Art.7. Convocarea şedinţelor Comisiei se face prin secretariatul acesteia, cu 5 zile înaintea datei respectivei şedinţe de lucru în plen.

Art.8. Şedinţele Comisiei se desfãşoarã în sesiuni ordinare şi extraordinare la sediul Parlamentului României.

Art.9. a) La şedinţele în plen ale Comisiei, la propunerea unuia şi/sau a mai multor membri ai Comisiei, pot fi invitate şi alte persoane prin a cãror activitate profesionalã este necesarã consultarea lor, în vederea adoptãrii hotãrârilor de nominalizare a personalitãţilor româneşti pentru acordarea Titlurilor Naţionale.

b) De asemenea, subcomisiile de specialitate pe domenii de activitate pot hotãrî ca la dezbaterile lor de lucru sã fie invitate şi alte persoane, dacã prezenţa acestora este utilã, dar numai cu un caracter consultativ.
c) Activitatea subcomisiilor se desfãşoarã pe cele patru domenii: culturã, ştiinţã, sport şi mass-media, defalcate pe subdomenii şi pe genuri/subgenuri specifice fiecãrui domeniu în parte, conform specificaţiei din ADDENDA prezentei Legi.

Art.10. a) Comisia în plen valideazã rezultatul final prin vot deschis; totodatã, rezultatul va fi consemnat în procesul-verbal semnat de toţi membrii. Pentru nominalizaţi nu existã nici o restricţie de vârstã.
b) Rezultatul validat va fi transmis la:
1) Preşedinţie, cãtre Preşedinte – pentru Titlul Naţional de SENIOR al: culturii, ştiinţei, sportului şi mass-media
2) Guvernul României, cãtre Primul-Ministru – pentru Ttitlul Naţional de MAESTRU NAŢIONAL al: culturii, ştiinţei, sportului şi mass-media
3) Ministere, cãtre Ministrul (de resort) – pentru Titlul Naţional de MAGISTRU EMERIT PENTRU MANAGEMENT în: culturã, ştiinţã, sport şi mass-media

CAPITOLUL III
ACTIVITATEA SECRETARIATULUI COMISIEI


Art.11. Secretariatul asigurã evidenţa lucrãrilor Comisiei în registrul de procese-verbale, numerotat şi ştampilat pe fiecare paginã, în care se consemneazã activitatea curentã a membrilor Comisiei.

Art.12. Întreaga corespondenţã a secretariatului cãtre membrii Comisiei va fi ţinutã în registrul special de evidenţã deschis în acest scop.

Art.13. Secretariatul Comisiei Tehnice Naţionale transmite cu 45 de zile înainte de data de 1 noiembrie a fiecãrui an, adresa de solicitare cãtre membrii Comisiei Tehnice Naţionale pentru întocmirea listelor cu nominalizaţii pe domeniile lor de activitate, în vederea atribuirii Titlurilor Naţionale.

Art.14. Dupã 45 de zile, Secretariatul Comisiei Tehnice Naţionale va centraliza şi va multiplica nominalizãrile colectate, pe care le remite, în termen de 5 zile, membrilor Comisiei care, prin rotaţie, vor lucra în subcomisiile pentru aplicarea criteriilor-grilã conform Legii.

Art.15. Dupã obţinerea punctajului în ordine descrescãtoare, pânã la data de 15 noiembrie, Secretariatul îi convoacã în şedinţã Extraordinarã pe membrii Comisiei Tehnice Naţionale pentru ultima analizã în plen, privind stabilirea ordinii descrescãtoare a nominalizaţilor dupã aplicarea criteriilor-grilã.

CAPITOLUL IV
ALTE CLAUZE - CONTESTAŢII


Art.16. Acele persoane/personalitãţi care se considerã nedreptãţite cã nu au fost învestite cu un Titlu Naţional din cele 3 prevãzute de Lege, pot depune contestaţie în termen de 10 zile de la validarea rezultatelor finale.

Art.17. Contestaţia va fi analizatã tot în plenul Comisiei Tehnice Naţionale de Aplicare a Legii - în regim de urgenţã - iar rezultatul va fi dat în termen de 5 zile, în prezenţa contestatarului care îşi poate calcula singur punctajul-grilã, conform Legii.

CAPITOLUL V
DISPOZIŢII FINALE


Art.18. Activitatea Comisiei Tehnice Naţionale, cât şi a membrilor secretariatului, are un caracter profesional care nu implicã remunerare.

A D D E N D A


I. Domeniul: CULTURÃ
1. Subdomeniul: LITERATURÃ
1.1.Genul: Creaţie literarã:
a. poezie, prozã, piese de teatru (clasic, de televiziune, radiofonic), literaturã pentru copii şi pentru tineret, traduceri, publicisticã;
b. literaturã în limbile minoritãţilor conlocuitoare;
c. management;

2. Subdomeniul: ARTE
2.1.Genul: Teatru
Subgenuri:
a. spectacol de teatru (clasic, pentru copii, de marionete, pantomimã, muzical, de revistã), operã, operetã, circ;
b. management;
Ramuri: regie, interpretare masculinã/femininã: rol principal, rol secundar, numãr de stagiuni, adaptare, libret, mişcare scenicã

2.2.Genul: Cinematografie
Subgenuri:
a. film: de ficţiune, documentar, de animaţie;
b. management,
Categorii:
a) film de lung-metraj
b) film de scurt-metraj
c) film serial
Ramuri: interpretare masculinã/femininã: rol principal, rol secundar, regie, imagine, scenariu, montaj, coloanã sonorã, cascadorie

2.3.Genul: Artã fotograficã
Subgenuri:
a. fotografie: artisticã, eveniment (reportaj), document, de platou., de afiş, de presã;
b. management;

2.4.Genul: Arte plastice
Subgenuri:
a. picturã, sculpturã, graficã, design;
b. scenografie (costume) de: teatru, film, televiziune;
c. management;

2.5.Genul: Arhitecturã
Subgenuri:
a. urbanism, restaurarea/conservarea monumentelor
de patrimoniu naţional şi/sau universal;
b. scenografie (decor) de: teatru, film, televiziune;
c. management;

2.6.Genul: Muzicã
Subgenuri:
a. muzicã: simfonicã, instrumentalã, vocalã, uşoarã, jazz; de: film, operã, operetã, balet, teatru muzical, muzicã religioasã, muzicã şi cercetare în domeniul etnofolcloric, bizantologie etc.;
b. interpreţi (solişti): instrumentali, vocali; dirijori;
c. coregrafie: coregrafi, balerini, dansatori;
d. management;


II. Domeniul:ŞTIINŢÃ
Genul: ÎNVÃŢÃMÂNT/CERCETARE
Subgenuri:
a. cercetare (în toate domeniile), inventicã, învãţãmânt (de toate gradele şi specialitãţile), informaticã, medicinã, ştiinţe: politice, economice, umaniste (filozofice, filologice, lingvisticã: teoria, istoria şi estetica artelor, istorie şi criticã literarã, tratate, dicţionare,
enciclopedii, monografii, manuale şi programe şcolare pentru toate categoriile de învãţãmânt; teatrologie, filmologie, muzicologie,
istoria culturii artelor);
b. titluri academice, activitate academicã;
c. management;

III. Domeniul: SPORT
Genul:
a. sportivi, arbitri, antrenori;
b. ziarişti şi comentatori sportivi, publicisticã sportivã (cãrţi despre mari personalitãţi şi evenimente sportive);
c. management;

IV. Domeniul: MASS-MEDIA
1.4.Genul: Televiziune (centralã şi localã)
Subgenuri:
a. producţii: ştiri, anchete, reportaje, film (emisiune: eseu, documentar şi experimental), divertisment, transmisiuni în direct;
b. management;
Ramuri: regie, imagine, montaj, scenariu, redactori

2.4.Genul: Radio (central şi local)
Subgenuri:
a. producţii: ştiri, anchete, reportaje, divertisment, transmisiuni în direct;
b. management;
Ramuri: redactare, adaptare, coloanã sonorã

3.4.Genul: Presa scrisã (publicaţii centrale şi locale)
Subgenuri:
a. ziare (cotidiene, periodice), reviste;
b. management;
Ramuri: articole, editoriale, reportaje, anchete